ارکان قرارداد پیمانکاری

ارکان قرارداد پیمانکاری

ارکان قرارداد پیمانکاری

بند ششم: الف) ارکان قرارداد پیمانکاری  ب) موضوع پیمان 

موضوع پیمان باید شامل مشخصه های اصلی طرح ،محل، نوع،مقدار و ... باشد به همین علت جای بیشتری برای موضوع پیمان دیده شده است. و موضوع طرح هیچگاه عوض نمی شود مگر با توافق طرفین به صورت الحاقیه قابل عوض شدن است. شرایط عام و قانونی موضوع پیمان عبارتند از :

 • داشتن مالیت
 •   داشتن منفعت عقلایی
 •   مشروع بودن منفعت
 •   مقدور بودن تسلیم( هم قدرت بر تسلیم مال مورد انتقال و هم قدرت بر انجام کار)
 •   مبهم نبودن( معلوم بودن) موضوع قرارداد پیمان
 • معین بودن (مردد نبودن )محل انجام پروژه 

 

 

هزینه مشاوره حقوقی

شرایط ویژه و قراردادی موضوع پیمان عبارتند از :

 • موضوع پیمان به طور مطلوب  انجام شود (مستفاد  از بندالف  ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان)
 • موضوع پیمان به موقع انجام شود ( مستفاد از بندهای (ب)، (ج)، (د)،(و)، ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان )
 • موضوع پیمان حفاظت گردد (مستفاد  از بندهای الف، ب،  ج ،ح ،ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان)
 •   محدوده عملیات موضوع پیمان معین شود (مستفاد  از ماده ۱۹ شرایط عمومی پیمان)
 •   مصالح و تجهیزات مرغوب و کافی باشد (مستفاد  از ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان )
 • کارگاه معارض نداشته باشد (مستفاد از بند الف ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان)

 

 

 

مشاوره با وکیل پیمان کاری

 

 

 ب )طرف طرفین پیمان:  طرفین بدین معنا است که با توافق طرفین در انجام یک معامله، خود به خود یک قرارداد تشکیل شده است. از این رو نکته مبهمی در خصوص چگونگی پدید آمدن قرار وجود ندارد. هر چند به طور عام، قرارداد به یک سند کتبی اطلاق می شود ولی در واقع این سند چیزی بیش از یک مدرک در اثبات قصد طرفین قرارداد نیست.  قرارداد ممکن است بین ۱ یا دو نفر یا بیشتر منعقد شود. بر همین اساس هر کس باید بداند با چه کسی میخواهد قرارداد ببندد مشخصات کامل طرف خود را بداند و میزان تخصص و توانایی او را جهت اجرای موضوع قرارداد سنجیده و مطمئن شود که فرد طرف قرارداد همان فرد صلاحیت داری است که در نظر داشته است .این مسئله به خصوص در قراردادهایی که شخصیت طرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل لازم است که در مقدمه قرارداد مشخصات کامل طرفین قرارداد ذکر شود. ذکر این مشخصات با توجه به اینکه اطراف قرارداد اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی تفاوت خواهد کرد. طرفین به اقتضای متن یعنی کارفرما یا پیمانکار .

 

 ۱ -کارفرما :شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است یعنی شخصی که در پیوست پیشنهاد مناقصه به این عنوان نامیده شده و جانشینهای قانونی وی با در حکم کارفرما میباشند .

 ۲- پیمانکار :شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، بر عهده گرفته است که مورد پذیرش کارفرما واقع گردیده و جانشین قانونی وی در حکم پیمانکار است.

  ۳ -مهندس مشاور: یعنی شخصی که از طرف کارفرما به عنوان مهندس مشاور منصوب شده است و با منظورهایی که در پیمان آمده است ، فعالیت نموده و نام وی در پیوست پیشنهاد مناقصه ها تعیین گردیده است .و یا هر شخص دیگری که در هر زمان به وسیله کارفرما منصوب و به پیمانکار اعلام شود. در صورتی که در پیمان عبارت مشاور کارفرما به کار رفته باشد، منظور همان مهندس مشاور است .

 ۴ -نماینده پیمانکار:یعنی شخصی که از طرف پیمانکار در پیمان به عنوان نماینده پیمانکار تعیین شده ،یا هر زمان به وسیله پیمانکار منصوب میشود تا از جانب پیمانکار عمل کند.

 

 

 

وکیل خوب برای قرارداد پیمانکاری

 

 

  ۵- کارکنان کارفرما :یعنی مهندس مشاور و دستیارانی که به آنها اشاره شده و همه کارمندان کارگران و کارکنان دیگر مهندس مشاور  کارفرما و دیگر افرادی که به عنوان کارکنان کارفرما از سوی کارفرما و مهندس مشاور،به  پیمانکار اعلام می شود.

  ۶ -کارکنان پیمانکار: یعنی نماینده پیمانکار و همه افرادی که پیمانکار در کارگاه به کار می گیرد از جمله کارمندان ،کارگران و دیگر کارکنان پیمانکار و یا هر یک از پیمانکاران دست دوم و دیگر کسانی را شامل می شود که به به گونه های پیمانکار را در انجام کارها یاری می دهند.

  ۷ -پیمانکار دست دوم: یعنی هر شخصی که در پیمان از وی به عنوان پیمانکار دست دوم نام برده شده ،یا هر شخصی که با این عنوان برای انجام قسمتی از کارها منصوب شده ،و یا جانشین های قانونی هر یک از این اشخاص

  ۸- هیات حل اختلاف :یعنی فرد یا هیات ۳ نفره های که در پیمان با این عنوان نام برده شده، یا فرد یا افراد دیگری که منصوب شده باشند.   موافقتنامه پیمان  طبق ماده ۲ شرایط عمومی پیمان: موافقتنامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان مانند مشخصات دو طرف موضوع مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است. موافقتنامه به عنوان یکی از عناصر اصلی پیمان در حقیقت همان مفهوم عقد را دارد.

ماده ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد مقرر داشته: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. موافقتنامه نیز ترازی و توافق اراده کارفرما (دولت یا نهادهای عمومی) و پیمانکار را برای اجرای موضوعی نشان میدهد و خلاصههای مختصر از عقد است که جزئیات و شرایط آن در سایر اجزا و مدارک پیمان می آید.  موافقتنامه از آنچنان اهمیتی برخوردار است که قسمت آخر ذیل ماده ۲ موافقتنامه پیمان اشاره میدارد :در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان  موافقتنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد .یعنی هرگاه به طور مثال بین تاریخ انعقاد پیمان یا نام طرفین و یا موضوع آن در شرایط عمومی یا در شرایط خصوصی و یا دیگر اسناد دوگانگی و یا اختلافی رخ دهد آنچه در متن موافقتنامه آمده منات اعتبار خواهد بود و بر همین اساس موافقتنامه جز اصلی و اساسی پیمان است.  در اثر پذیرش این قرارداد اداری، پیمانکار متعهد  به انجام الزامات و تعهداتی می شود که مورد بررسی قرار میگیرد. تعهد یکی از آثار هر قرارداد یا عقد است  که به دو صورت جلوه گر می شود :

 • الزامات و تعهدات مثبت (علت تعهد): یعنی همان حقوق و مزایایی در نتیجه عقد و ایجاد تعهد برای شخص متعهد ایجاد میشود. این نتیجه را علت تعهد یا به عبارتی میگویند.
 • الزامات و تعهدات منفی پیمانکار (تکالیف پیمانکار): یعنی همان

 

 

تنظیم قرارداد انلاین 
وکیل امور پیمان
مشاوره حقوقی در نگارش قرارداد 
درباره ما 

 

 

تکالیفی که  برای متعهد در  اثر پذیرش عقد به وجود می آید. در قرارداد اداری مذکور نیز در نتیجه قبول عقد و ایجاد تعهد الزامات و تکالیفی بر عهده شخص متعهد این قرارداد( پیمانکار) قرار میگیرد .این الزامات و تکالیف به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از  الزامات عام (تکالیف عمومی )پیمانکار و الزامات خاص (تکالیف اختصاصی) پیمانکار. ت) شرایط عمومی پیمان  طبق ماده ۳ شرایط عمومی پیمان:  شرایط عمومی، مفاد همین متن است که  شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.  شرایط عمومی پیمان عبارتند از تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر پیمان. بر این اساس تعهدات و التزامات مندرج در شرایط عمومی پیمان، جنبه عام دارد و میبایست در تمام قراردادهای پیمانکاری رعایت شود و اساسا هیچگونه تغییری نباید در آنها ایجاد شود. به عبارت دیگر شرایط عمومی شرایطی است که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین میکند و یک چهارچوب کلی است که بسیاری از تکالیف ،حقوق و مسئولیت های کارفرما و پیمانکار در آن قید شده است و از آنجایی که مفاد آن جنبه عام و کلی دارد ،فرض بر این است که پیمانکار نظیر قانون حاکم بر پیمان از آن مطلع است. شرایط عمومی پیمان قسمتی از قرارداد است که بین کارفرمایان دولتی و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی های  سرمایه های (طرحهای عمرانی) منعقد میشود .شرایط عمومی پیمان طبق متن منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،در مجموعه قرارداد همسان طرح و ساخت است . ث)شرایط خصوصی پیمان  شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت پیمان تنظیم شده است و به عبارت دیگر تعهدات تبعی است که با توجه به شرایط عمومی متناسب با وضعیت و ماهیت هر یک از انواع قراردادهای پیمانکاری در محدوده تعیین شده تغییر میکند و  مواردمندرج در شرایط خصوصی هیچ گاه نمی تواند مواد  شرایط عمومی را نقض کند (ماده ۴ش.ع.پ.) بنابراین هر گونه  نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف شرایط خصوصی پیمان، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان فاقد اعتبار و بلا اثر میباشد شرایط خصوصی، توضیح ،تکمیل و یا تغییر بندها یا موادی از شرایط عمومی پیمان است، که متن شرایط عمومی، امکان این را که در شرایط خصوصی یا دیگر مدارک پیمان ،آن بندها یا مواد به گونه دیگری مشخص شود، فراهم کرده است. شرایط خصوصی نمیتواند شرایط عمومی را به جز موارد مشخص شده در شرایط عمومی، نقض کند. تفسیر بندها و مواد مختلف این شرایط خصوصی با توجه به مفاد بند و ماده مربوط در شرایط عمومی معتبر است ج) مدت زمان اجرای پیمان  مدت پیمان یا مدت اجرای کار ،مدت درج شده در بند ب ماده ۴ موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در آن ایجاد می شود .طبق ماده ۳۰ برای تغییر مدت پیمان باید مکاتبات بر مبنای بند ماده ۳۰ انجام و تاییدات آن بر آن مبنا انجام گردد .و مدت پیمان نباید تغییر کند.بنابراین  مدت پیمان درج شده در بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان عبارتند  از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت تاخیرات مجاز، زیرا در قراردادهای ضوابط طرحهای عمرانی که بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده اند محاسبه خسارت تاخیر در انجام کار بر اساس بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان انجام میگیرد.

 

خدمات موسسه حقوقی وکلای تلفنی شامل مشاوره حقوقی (به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان )، نگارش اوراق قضایی اعم از (دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و ...)، تنظیم قرارداد، انعقاد قرارداد وکالتی و ... می باشد. جهت دریافت هر یک از خدمات فوق در هر ساعت از شبانه روز حتی در ایام تعطیل با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. 

 


سوالات متداول

نظرات

ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 280,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 170,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.