نمونه قرارداد نگارش یافته ساخت اپلیکیشن شبکه اجتماعی

نمونه قرارداد نگارش یافته ساخت اپلیکیشن شبکه اجتماعی

نمونه قرارداد نگارش یافته ساخت اپلیکیشن شبکه اجتماعی

بسمه تعالی 
با اتکا به خداوند متعال این قرارداد بین شرکت ....  به شناسه ملی ...... با مدیریت عاملی ....  توفیق به نشانی .... که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک سو و از سوی دیگر .... با کد ملی ...... فرزند ....... به نمایندگی از گروه برنامه نویسی ....... به نشانی ..... که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود به شرح مفاد زیر در تاریخ ........منعقد گردید .


ماده یک : موضوع قرارداد 
ساخت شبکه اجتماعی .... ( اصلاح و اعمال تغییرات در پروژه ....  طبق مستندات پیوست قرارداد و تبدیل آن به شبکه اجتماعی با امکانات و استانداردهای روز )

 
ماده ۲: مبلغ قرارداد و نحوی پرداخت 
۲_۱ :کل مبلغ پروژه ..........
۲-۲: به دلیل بعد مسافت ،پیمانکار موافقت نمود مبلغ فوق الذکر در ۵ مرحله از جانب کارفرما پرداخت گردد .
مرحله ۱ : تاریخ..... مبلغ .........پس از ارسال تاژ اول پروژه و تایید کارفرما 
مرحله ۲: تاریخ......مبلغ ........پس از ارسال تاژ ۲ پروژه و تایید کارفرما 
مرحله ۳ : تاریخ ......مبلغ .....پس از ارسال فاز پروژه و تایید کارفرما 
مرحله ۴: تاریخ ........  مبلغ .....پس از ارسال فاز ۴ پروژه و تایید کارفرما 
مرحله۵: الباقی به مبلغ .......پس از تحویل و بررسی و تایید نسخه نهایی اپلیکیشن توسط کارفرما و ارائه و تحویل تمامی سورس کدها و رمز عبور پنل ها به کارفرما پرداخت خواهد شد تمامی واریز ها ار طریق کارت به کارت به شماره کارت ...یا به شماره حساب ....به نام ............. صورت خواهد گرفت 

 

 

هزینه مشاوره حقوقی

 

 

ماده۳: شروع قرارداد 
قرارداد از تاریخ امضا و تبادل آن توسط طرفین معتبر و لازم الاجراست


 ماده ۴: مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد 
۴-۱:مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد و تحویل طرح نهایی طبق مذاکرات انجام شده و توافق طرفین ۳۵ روز کاری میباشد.( تاریخ تحویل.......)
۴-۲: مبنای تعیین مدت زمان لازم برای انجام موضوع قرارداد ارائه اطلاعات و توضیحات اولیه به پیمانکار همزمان با امضاء قرارداد میباشد.  مستندات از طریق فضای مجازی ارسال خواهد شد .


ماده ۵ :خدمات پشتیبانی 
۵-۱:خدمات پشتیبانی رایگان به مدت یک سال شمسی و شروع آن از تاریخ پرداخت وجه تسویه مرحله آخر( مندرج در بند۲-۲) است که در سالهای آتی با توجه به نوع پشتیبانی و مدت زمان آن متغیر میباشد.
۵-۲: خدمات پشتیبانی شامل رفع هرگونه نقص در عملکرد صحیح پروژه .........، تغییرات جزئی ،حذف یا آپدیت بخشها، آموزش نحوه مدیریت و اجرای آن و موارد مشابه است .


ماده ۶ :شرایط همکاری به موجب این قرارداد
۶-۱:کلیه اطلاعاتی که توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میگیرد از سوی پیمانکار محرمانه تلقی میگردد و به پیمانکار موظف به حفظ و نگهداری اطلاعات داد شده بوده و حق در اختیار دادن این اطلاعات را به سایر ندارد .
۶-۲:سو استفاده از پروژه و سورس کدها و اطلاعات ....... و...و فروش و افشای آن به هر نحوی قبل یا بعد از تکمیل یا اجرای آن ،مصداق خیانت در امانت است و حق پیگیری قانونی برای کارفرما محفوظ است.

۶-۳:پیمانکار متعهد می شود کلیه خدمات ذکر شده در موضوع قرارداد را در موعد مقرر به کارفرما ارائه دهد که شامل امکانات خواسته شده طبق مستندات و جلسات گزارش شده، سورس کدهای.......، رمزهای عبور هاست ،پنل پیامک، پنل مدیریت و غیره می باشد .
۶-۴:پیمانکار متعهد به تامین امنیت پروژه ....... ،تارنما و سایر موارد لازم مطابق با استانداردهای موجود می باشد.
۶-۵: پیمانکار متعهد می شود، در طول قرارداد و پشتیبانی یک ساله کلیه مشکلات فنی مربوط به موضوع قرارداد را برطرف نماید .
۶-۴:پیمانکار متعهد می شود در صورت عدم تحویل طرح نهایی در زمان محاسبه شده، روزانه مبلغ.... ریال به عنوان خسارت تاخیر به کارفرما پرداخت نماید .
۶-۷:در صورت وجود هرگونه مشکل( باگ )در اپلیکیشن یا عدم کارکرد صحیح و استاندارد، پیمانکار موظف به  تصحیح عملکرد و  صحت کارایی طی مدت زمان ۴۸ ساعت می باشد.

 

 

 

مشاوره قرارداد کار 
تنظیم قرارداد انلاین 
وکیل متخصص قراردادها 
وکیل امور پیمان
درباره ما 

 


۶-۸:تهیه هاست ( یا سرور) و پنل پیامک بر عهده پیمانکار بوده و تهیه آن میبایست با اطلاع کارفرما صورت گیرد .
۶-۹:پیمانکار متعهد میگردد مستندات پروژه را بررسی و طبق آن و استانداردهای روز پروژه را توسط گروه برنامه نویسی خود( و نه انفرادی )تکمیل و تحویل دهد. هرگونه نقص یا ابهام در مستندات میبایست با هماهنگی کارفرما رفع ابهام و رفع نقص شود تعهدات کارفرما کارفرما موظف است.


تعهدات کارفرما :
۶-۱۰: کارفرما موظف است  پرداخت ها  در ماده ۲ را در موعد مقرر انجام دهد به ازای تاخیر در پرداخت روزانه به مبلغ ریال....... به عنوان خسارت تاخیر می بایست به پیمانکار پرداخت نماید.
۶-۱۱: پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشدو  مبلغ قرارداد به صورت خالص به پیمانکار پرداخت میگردد.
۶-۱۲: پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات امنیتی وب سایت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.
۶-۱۳: کارفرما متعهد میشود در صورت نیاز به ارائه اطلاعات اولیه مانند نشانه( دامنه) لوگو و ....آنها را در اختیار پیمانکار قرار دهد .
۶-۱۴:در صورت ثبت نشانه (دامنه)از طریق پیمانکار، کارفرما متعهد میشود که هزینه سالانه مربوط به تمدید نشانه( دامنه )را طبق تعرفه روز به پیمانکار پرداخت نماید.


 ماده ۷ :حق فسخ 
۷-۱:در صورتی که هر یک از دو طرف در انجام وظایفی که به موجب این قرارداد دارند قصور نمایند، طرف مقابل میتواند با یک اخطار کتبی یا از طریق فضای مجازی حداکثری یک هفته، اصلاح امور را درخواست نماید و در صورت عدم رفع موارد اعلام شده ظرف مدت یک هفته طرف مقابل میتواند این قرارداد را به صورت یک طرفه پس از ارسال درخواست ( کتبی یا از طریق فضای مجازی) فسخ نماید و شخص قاصر متعهد به جبران خسارت خسارت وارده خواهد بود.


 ماده ۸ :حل اختلاف
 در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمت از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد .موضوع توسط سه نفر از داوران، یک داور از سمت کارفرما و یک داور از سمت پیمانکار یک داور مرضی وطرفین بررسی و حکم آنها برای طرفین لازم الرعایه میباشد و در صورتی که مساعی طرفین و نمایندگان آنها به نتیجه نرسد یا یکی از طرفین اقدام به حل اختلاف از طریق داوری ننمایند ، هر یک از طرفین حق خواهد داشت جهت احقاق حقوق خود به  مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید محل حل اختلاف دادگاه صالح در استان .... و شهر ..... میباشد.

 

 

نمونه قرارداد

 


 ماده ۹ :حقوق و مالکیت مادی و معنوی
 کلیه حقوق علمی و معنوی طرح متعلق به کارفرما میباشد و پیمانکار پس از کسب اجازه از کارفرما میتواند از نتایج مذکور استفاده نمایند.


 ماده ۱۰ :محل اجرا 
محل اجرای پروژه توسط پیمانکار پیمانکار همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مخاطبات مورد استناد خواهد بود و در صورتی که در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد ،طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی نشانی قبلی معتبر خواهد بود.


 ماده ۱۱ :وقایع قهریه
 در صورت بروز وقایع قهریه مانند سیل، زلزله و موارد دیگری که از دست طرفین قرارداد خارج است قرارداد با حالت تعلیق در خواهد آمد.


 ماده ۱۲ :تعداد مواد بندها و نسخ 
این قرارداد در مورخه........ در ۱۲ ماده و ۲۲ بند منعقد و امضای طرفین رسید

 

 


سوالات متداول

نظرات

ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 75,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 220,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 50,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.